ΣΕΙΡΑ ACTIVESLOW​

Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΥΣΗ

  Σειρά αζωτούχων και σύνθετων λιπασµάτων, µε σταθεροποιηµένο άζωτο µε αναστολέα ουρεάσης NBPTΜ (N-(n βουτυλ)θειφωσφορικότριαµίδιo).

  Το ΝΒΡΤ αναστέλει για 14 ηµέρες την υδρολυτική δράση στην ουρία,απο το ένζυµοουρεάση.

   

         Eνδεικτικοί τύποι:

  • 46-0-0 ΝΒPT
  • 40-0-0 NBPT
  • 24-30-0 NBPT 
  • 32-8-8+0.5Zn NBPT
  • 28-14-0 NBPT

  Tα πλεονεκτήματα του NBPT

  • Ελαχιστοποιεί τις απώλειες αζώτου (λόγω έκπλυσης και απορροής) και συντελεί στην απονίτρωση και στην µή µόλυνση των υπόγειων υδάτων και του περιβάλλοντος.
  • Μειώνει το κόστος λίπανσης απο την παράταση της διάρκειας παραµονής του αζώτου στο έδαφος. Βοηθάει στην αποτελεσµατική λίπανση, λόγω της σταδιακής απελευθέρωσης του αζώτου. Μειώνει το κόστος εργασιών λόγω του µειωµένου αριθµού εφαρµογών.

  Τα πλεονεκτήµατα είναι εµφανή σε όλες τις καλλιέργειες. 

  Η ευρεία γκάµα των προϊόντων ACTIVE SLOW προσφέρουν την καλύτερη λύση για όλα τα είδη και στάδια των καλλιεργειών.