ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Σειρά αζωτούχων και σύνθετων λιπασµάτων, σε µια οκληρωµένη σειρά κλασσικών λιπασµάτων. Με τις καλύτερες πρώτες ύλες, ικανά να καλύψουν τις θρεπτικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας, τόσο για βασική ή/και επιφανειακή λίπανση.

       Eνδεικτικοί τύποι: 

  • 34,4-0-0 νιτρική αµµωνία 
  • 27-0-0 ασβεστούχος νιτρική αµµωνία
  •  21-0-0 θειική αµµωνία
  •  20-10-0 
  •  16-20-0 
  • 11-15-15